Exploring electron pairing symmetry in Kagome superconductors(2023/5/10)

Exploring electron pairing symmetry in Kagome superconductors
(D01班 計画研究:岡﨑浩三, Yigui Zhong, 2023/05/10)

【関連論文】
Yigui Zhong, Jinjin Liu, Xianxin Wu, Zurab Guguchia, J.-X. Yin, Akifumi Mine, Yongkai Li, Sahand Najafzadeh, Debarchan Das, Charles Mielke III, Rustem Khasanov, Hubertus Luetkens, Takeshi Suzuki, Kecheng Liu, Xinloong Han, Takeshi Kondo, Jiangping Hu, Shik Shin, *Zhiwei Wang, *Xun Shi, Yugui Yao & *Kozo Okazaki
“Nodeless electron pairing in CsV3Sb5-derived kagome superconductors”
Nature (2023)

Press Release J